Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Pląskowski herbu Oksza (t. 7 s. 319-321)

Pląskowski herbu Oksza. W Mazowszu i w Prusiech. Z tych Paweł Aleksander w województwie Pomorskim r. 1674. Franciszek Kazimierz podczaszy Trembowelski, pisarz skarbu koronnego z sejmu 1678. komisarz do granic od Marchji. Constit. fol. 10. Mikołaj 1697. Dwaj rodzeni bracia Adam i Maciej Pląskowski z Reginy Kęskowskiej urodzeni, mając trzy siostry rodzone, z których jedna była za Pruszakiem, druga za Glińszczyńskim, trzecia za Wieckim, na wyposażenie sióstr sprzedali dziedziczne dobra w Chełmach, a sami się przenieśli, do leżącego w tym samem Pomorskim województwie, powiatu Swieckiego, i tam Adam we wsi Jaszczu, Maciej we wsi Rowiennicy osiedli. Adam Jaszcza dziedzic, pojąwszy w małżeństwo z Bajerze Bajeraką, z nią spłodził cztery córki, i synów osiem: dwie córki zakonnicami reguły Ś. Benedykta w klasztorze Chełmińskim umarły, a jedna za Pawłowskiego poszła; druga 1mo voto za Osłowskiego, 2do za Ostrowskiego. Synowie zaś Adama Jan kanonik Kruszwicki, oficjał Bydgoski, Jakub najprzód pisarz grodzki, a potem ziemski Pomorski, dwa razy deputat na trybunał koronny sterilis. Stanisław i Aleksander na Wiedeńskiej batalii zabici: Paweł na Dworskiej służbie sterilis umarł. Antoni Franciszkanom. Kazimierz Jezuita umarł 1726. roku. Mikołaj sądowy ziemski Swieck, pojąwszy w małżeństwo Zboińską kasztelankę Dobrzyńską, spłodził Józefa sądowego ziemskiego Świeckiego, deputata Pomorskiego na trybunał koronny, który 1mo voto z Marianną Pruszakowną, pisarzówną ziemską Pomorską, a teraz z Ewą Łaszewską sądowną Mirachowską zostawia potomstwo. Tenże Mikołaj miał córek cztery: i wydał Ewę za Jakuba Trembeckiego sądowego Tczewskiego pisarza skarbowego ziem Pruskich majora wojsk J. K. Mci. Elżbietę, za Józefa Pruszaka sędziego ziemskiego Mirachowskiego, która zostawiwszy syna i córkę umarła, Zofią za Władysława Łebińskiego sędzica ziemskiego Mirachowakiego. Barbarę do zakonu reguły S. Benedykta klasztoru Chełmińskiego wyposażył. Brat rodzony Adama, Maciej sądowy Człuchowski, dziedzic we wsi Rowiennicy w 60. lat się ożeniwszy a 98. żywszy, spłodził córek trzy, z których jedną za Łyszkowskiego, drugą za Dobrzenieckiego wydał, [str. 320] a trzecia zakonnicą została w klasztorze Chełmińskim reguły Ś. Benedykta. synów trzech: Franciszka, który w wojsku Brandeburskiem, a potem w Cesarskim zostawał, potem powróciwszy się do Polski w Litewskim wojsku cudzoziemskiego autoramentu zostawał, i w Litwie się z Kuprelowną ożenił, zostawiwszy syny i córki w powiecie Wiłkomierskim umarł. Michał umarł Jezuitą. Wojciech wziąwszy za małżonkę Zofią Kaweczyńską podkomorzankę Chełmińską, starościankę Brodnicką, i sprzedawszy wieś Rowiennicę stryjecznemu swemu, wyniósł się do województwa Chełmińskiego, i tam spłodził pięć synów. Od Wojciecha idzie Franciszek, który dworską i żołnierską służbę traktował, a złączywszy się dożywotnie z Franciszką Czapską miecznikowną ziem Pruskich, przeniósł się w Dobrzyńską, mając syny i córki. Olbrycht starosta Liczbarski., posłem na sejm kilka razy bywając, do tych czas młodzianem żyje. Józef pojąwszy rodzoną bratowej starszą siostrę Różę Czapską, miecznikownę ziem Pruskich zostawił synów i córki; czwarty syn Wojciech; piąty syn Piotr.

Pląskowskich dom tymi czasy jeszcze kwitnie w Prusiech: z tych rodzeni bracia a synowie Wojciecha z Kaweczyńskiej, Fabian sufragan archidiakon i oficjał Chełmiński, biskup Martyrieński - drugi Józef starosta Brodnicki z Czapskiej spłodził synów Andrzeja kanonika Warmińskiego, Feliksa który ma za sobą Lutomską. Jana 1mo Łabęcką, 2do Jeżewską z tych potomstwo Józef, Ignacy, Franciszek, Marianna, Teresa, Zofia małżonka Gabriela Przeradzkiego. Ksawery kanonik Chełmiński. Córki tegoż starosty z Czapskiej Konstancja Imo voto Czapska, 2do Jeżewskiego pisarza Kowalskiego małżonka, druga Katarzyna Gurska sędzina ziemska Tczewska, trzecia Elżbieta 1mo Jeżewska, 2do Kozłowska pisarzowa ziemska Płocka, czwarta Franciszka za Grąbczewskim kasztelanem Chełmińskim. Trzeci syn Wojciecha z Kaweczyńskiej Franciszek, tego z Czapskiej potomstwo: O1bracht ten z Czapskiej kasztelanki Elblągskiej spłodził syna Jakuba, córki Kandydę i Juliannę. Jędrzej drugi syn Franciszka ten osiadł w Małopolsce, Kazimierz i Wojciech sterilis. Olbracht starosta Nisborski czwarty syn Wojciecha z Bagniewskiej wdowy po Czapskim spłodził córkę jedyną Annę ta wydana za Romockiego chorążego Wyszogrodzkie. Piotr sądowy Dobrzyński piąty i najmłodszy syn Wojciecha Kaweczynskiej pojął Cisowską, z tej Michał ten z Czaplickiej ma potomstwo, Onufrego, Mariannę zakonnicę w Toruniu i Barbarę. Siostra tych pięciu braci Barbara zakonnica w Torunia. Józef sędzia Świecki stryjeczny brat wyżej wspomnianych z N. spłodził dwóch synów, Mikołaja ten młodo zszedł z świata, drugi Wiktor z Wybczyńskiej zostawił córkę i syna Jana. Siostry rodzone Józefa sędziego Świeckiego, Ewa małżonka Trembeckiego, sądowego Tczewskiego, o niej Niesiecki czyni wzmianka, drugiej zaś siostry niepołożył ta wydana była za Łebińskiego dziedzica na Kielnie. - Są Pląskowscy w księstwie Litewskim [str. 321] z tych roku 1778. Ignacy Pląskowski strukczaszy Kowieński. - Przypisy Krasickiego.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: