Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Olszewski herbu Ślepowron (t. 7 s. 93-98)

Olszewski herbu Ślepowron, dom starożytny w województwie Podlaskiem, ziemi Drohickiej, w parafii Pierlejewskiej ma dobra swoje dziedziczne Olszewo, Rybałty, jedenże dom z Rybałtowskiemi, z tej przyczyny z Olszewa Rybałtów już Olszewskiemi, już Rybałtowskiemi, albo zwyczajem starodawnym Rybałt lub Rybałczyk do nazwiska Olszewski przydając w prawnych transakcjach i dokumentach autentycznych z dawna pisali się, i znacznie rozrodziwszy się, od rozmaitych nomenklatur, uroczysk, dzielnic, i wydziałów, oraz od imion przodków swoich, których pamiątkę zachowując, tak na tychże dobrach Olszewie Rybałtach będących, jako też od różnych innych dóbr dziedzictwem nabytych; albo związkiem krwi otrzymanych, liczne przydomki sobie przybrali i pomnożyli. Z nich jedni z tegoż Olszewa Rybałtów wyniósłszy się, w różnych województwach Polskich i Litewskich poosiadali, drudzy zaś w tymże województwie Podlaskiem do tych czas kwitną z tegoż domu.

Florian Rybałt Olszewski dóbr Olszewa Rybałtów w województwie Podlaskiem, ziemi Drohickiej, w parafii Pierlejewskiej leżących z antecesorów swoich dziedzic, którego sukcesorowie dobra rzeczone podziśdzień posiadają. Żona jego Dorota córka Jaszka Zery, czego są dowodem roku 1482. akta ziemskie Drohickie, tego Floriana było synów czterech, to jest: Stanisław, Jan, Aleksy i Jakub, którzy z Piotrem niegdy synem Macieja, Feliksem, Jerzym, Stanisławem synami Wawrzyńca, tychże dóbr Ołszewa Rybałtów, współdziedzicami, o równy wymiar rzeczonych dóbr proces toczyli, o czym świadczą r. 1526V akta ziemskie Drohickie.

Jakub syn Floriana z Ołszewa Rybałtów dziedzic, o którym oprócz roku 1526. wspominają jeszcze i roku 1533. 1543. 1544. akta ziemskie Drohickie. Miał synów czterech: Andrzeja, Stanisława, Mikołaja i Jana. Z tych pierwszy syn Jakuba, Andrzej spłodził synów dwóch Szymona i Wawrzyńca, jako dowodzą roku 1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie. Z nich Szymon, którego żona Elżbieta córka Macieja Krakowki, o czym wspominają roku 1600. akta grodzkie Drohickie, ta mu powiła synów dwóch: Macieja i Tomasza, jako zaświadczają roku 1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie. Drugi syn Jakuba Stanisław, pojął w stan małżeński Jadwigę córkę Stanisława Piętki, z którą bezdzietny, co próbują roku 1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie. Trzeci syn Jakuba Mikołaj, o nim wzmiankują roku 1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie.

Jan czwarty syn Jakuba, a wnuk Floriana wyżej wyrażonego, na Olszewie Rybałtach dziedzic, przybrał sobie w dożywotnią przyjaźń Katarzynę córkę Mikołaja Szeligi Piętki na Piętkach [str. 94] Szeligach dziedzica, z Anastazji córki Jakuba Bańko zrodzoną" z Piętk Szeligów dziedziczkę, ta wniosła w dom jego dobra Piętki, Szeligi w ziemi Drohickiej, parafii Kuczyńskiej leżące, które tak z mocy praw tejże żonie swojej służących, jako też i z własnego swego nabycia dziedzicznego osiadł, co dowodzą r. 1544. 1550. 1555. 1559. 1565. 1568. akta ziemskie Drohickie. Potomkowie zaś od nich prostą linią pochodzący, nieprzerwanie w posesji dziedzicznej przerzeczonych dóbr Pętki, Szeligi zwanych, aż y teraźniejszych czasów zostają. Tenże Jan Rybałt Olszewski z Katarzyny córki Mikołaja Szeligi Piętki zostawił synów siedmiu, Pawła, jako świadczą r. 1570. akta ziemskie Drohickie: Stanisława, Leonarda, Jakuba, Bartłomieja" Wojciecha i Jerzego, czego są dowodem r. 1570. 1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie. Z tych nabywszy gruntów więcej na Piętkach Szeligach, części swoje dziedziczne ojczyste i macierzyste powiększył, o czym zaświadczają r. 1579. TOta grodzkie Brańskie, i roku 1588. akta ziemskie Drohickie, o nim jeszcze namieniają roku 1593. akta grodzkie Nurskie, i roku 1594. akta ziemskie Drohickie, który spłodził Adama, co okazują r. 1614. akta grodzkie Nurskie, i roku 1615. 1638. 1639. 71640. akta ziemskie Drohickie, ten dobra zwane Zebry, Bakałarzowizna, czyli Bakałarze w ziemi Drohickiej leżące, wiecznym prawem nabył, o czym wzmiankują roku 1636. aktu grodzkie Brańskie, i roku 1638. akta ziemskie Drohickie, który to Adam zrodził synów trzech, Jana, Józefa i Wojciecha, czego dowód zawierają, roku 1666. akta ziemskie Drohickie. Z tych Wojciech z Jadwigą córką Stanisława Piętki bezpotomny, która po zejściu ego powtórzyła śluby małżeńskie z Stanisławem Lubowickim, o czym zapewniają r. 1666. akta ziemskie Drohickie. Józef, zaś brat Wojciecha i Jana złączył się dożywotnie z Marianną Śrze-dnicką, dóbr zwanych Śrzednica, i Maćkowięta, i Śrzednica Pawłowięta w ziemi Bielskiej leżących dziedziczką, ta mu powiła córek trzy, i synów trzech, Maciej a, Wojciecha i Piotra, którzy dobra swoje dziedziczne ojczyste Piętki Szeligi, Piętki Basie, i Zebry Bakałarze w ziemi Drohickiej leżące sprzedawszy, na dobrach macierzystych Śrzednica Maćkowięta, i Śrzednica Pawłowięta zwanych w ziemi Bielskiej, powiecie Brańskim leżących osiedli, czego dowód obejmują, roku 1692. 1696. akta grodzkie Brańskie. Córki zaś te zrodziła, Agnieszkę Macieja Piętki, Juliannę Andrzej a Piętki, małżonki, co wyrażają, r. 1692. akta grodzkie Brańskie, i Dorotę żonę Mateusza Jabłonowskiego, z której zrodzony syn Józef Jabłonowski, część swoją macierzystą na dobrach Śrzednicy Maćkowiętach, i Śrzednicy Pawłowiętach leżącą, Piotrowi synowi Józefa, Olszewskiemu, wujowi swemu rodzonemu, wiecznemi czasy zapisał, jako wyłuszczają, r. 1717. akta grodzkie Brańskie. Wojciech syn Józefa, a brat Macieja i Piotra z Marianny Śrzednickiej spłodzony, dóbr Śrzednicy Maćkowiąt, i Śrzednicy Pawłowiąt dziedzic, wszedł w kontrakty małżeńskie z Marianną córką Tomasza Włostowskiego, o czym wspominają, roku 1717. akta grodzkie Brańskie, ta mu urodziła synów dwóch Michała i Andrzeja, o których piszą, r. 1764. akta grodzkie Brańskie. Piotr syn Józefa z Marianny Srzednickiej zrodzony, a brat Macieja i Wojciecha zwyż wyrażonych, na Średnicy Maćkowiętach, i Śrzednicy Pawłowiętach dziedzic, [str. 95] spłodził Mikołaja, o którym wzmiankę czynią, r. 1738. akta grodzkie Brańskie, tenże Mikołaj miał żonę Wiktorią Jabłońską, o czym uwiadomiają, 1763. akta grodzkie Brańskie, z niej zostawił synów trzech, to jest: pierwszego Antoniego, o którym wspominają, roku 1789. akta grodzkie Brańskie. Drugiego Tomasza, ten ożenił się z Jozefatą córką Grzegorza Gierałtowskiego, o czym upewniają, roku 1788. akta grodzkie Brańskie, z niej syn Józef roku 1790. dnia 18. Marca narodzony, jako okazują metryki kościoła Dąbrowszczyńskiego. Trzeci syn Mikołaja z Wiktorii Jabłońskiej, Wincenty Józef dwóch imion, roku 1768. dnia 23. Stycznia narodzony, co świadczą, metryki kościoła Dąbrowszczyńskiego, który potem w wojsku koronnym był towarzyszem kawalerii narodowej.

Jakub syn Jana z Katarzyny córki Mikołaja Szeligi Piętki spłodzony, wnuk Jakuba, prawnuk Floriana, na Olszewie Rybałtach, i Pietkach Szeligach dziedzic, o którym wspomina j ą, roku 1570. 1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie, zrodził Synów dwóch, pierwszego Piotra, ten z Małgorzatą Żebrowską żył bezpotomnie, która po śmierci jego powtórnym związkiem da stała się w małżeństwo Janowi piętce na Piętkach Szeligach dziedzicowi, co wspierają, roku 1639. akta ziemskie Drohickie, tegoż Jakuba drugi syn Maciej, jako wzmiankują, roku 1638. 1639. 1640. akta ziemskie Drohickie. Żona jego Dorota Niemyska, jako zaświadczają, r. 1650. akta ziemskie Drohickie.

Jerzy syn Jana z Katarzyny córki Mikołaja Szeligi Piętki zrodzony, wnuk Jakuba, prawnuk Floriana, a wyżej rzeczonych Pawła, Stanisława, Leonarda, Jakuba, Bartłomieja i Wojciecha, brat rodzony, na dobrach zwanych Olszewo Rybałty w ziemi Drohickiej, w parafii Pierlejewskiej, i Piętki Szeligi w tejże ziemi Drohickiej, parafii Kuczyńskiej leżących dziedzic, o którym wspominają, roku 1570. 1604. 1606. 1608. akta ziemskie Drohickie, ten Jerz y zrodził Antoniego, jako dowodzą, roku 1638. 1639. 1640. alta akta ziemskie Drohickie, i r. 1660. akta ziemskie Brańskie.

Antoni syn Jerzego, wnuk Jana z Katarzyny córki Mikołaja Szeligi Piętki narodzony, prawnuk Jakuba, " praprawnuk Floriana, Z Olszewa Rybałtów, na Piętkach Szeligach dziedzic, jako stwierdza j ą, roku 1638. 1639. 1640. akta ziemskie Drohickie, i roku 1660. akta grodzkie Brańskie, spłodził synów trzech, Jana, Grze g orna i Franciszka; ten Franciszek z Marianną córką Tomasza Piętki bezdzietny, która potem powtórzyła śluby małżeńskie z Piotrem snem Jerzego Siekierką, jako o tym wszystkim dowodzą, roku 15.1666. akta ziemskie Drohickie. Drugi syn Antoniego Grzegorz, o którym wspomina ją, r. 1658. 1 akta grodzkie Brańskie, i roku 1665. 1666. akta ziemskie Drohickie, miał żonę Mariannę córkę Jana Tworkowskiego Dąbrowskiego z Tworków Dąbrowy dziedzica, jako świadczą, roku 1661. akta grodzkie Brańskie, z której zostało się córek trzy, i synów trzech, Sebastian, Wojciech i Walenty, jako dowodzą, roku 1679. akta ziemskie Drohickie, ta po zejściu jego powtórzyła związki małżeńskie z Tomaszem Mystkowskim, jako wyszczególniają, r. 1679. akta ziemskie Drohickie. Córki zaś Anna zaślubiona Augustynowi synowi Benedykta Kocowi z Koców Borowych dziedzicowi, roku 1692. akta grodzkie Brańskie. Konstancja była żoną Piotra Piętki z Piętk Gręsków dziedzica, roku [str. 96] 1696. akta grodzkie Brańskie. Katarzyna dostała się w małżeństwo Janowi synowi Macieja Kocowi z Koców Schabów dziedzicowi, co próbują, roku 1697. akta grodzkie Brańskie.

Jan syn Antoniego, wnuk Jerzego, prawnuk Jana z Katarzyny córki Mikołaja Szeligi Piętki spłodzony, praprawnuk Jakuba, nadprawnuk Floriana, wyżej zaś rzeczonych Grzegorza i Franciszka brat rodzony, z Olszewa Rybałtów, na Piętkach Szeligach dziedzic, o nim wspominają, roku 1661. 1663. 1666. akta grodzkie Brańskie, i roku 1665. 1666. 1678. 1680. akta ziemskie Drohickie, tenże przybrał sobie w dożywotnią przyjaźń Dorotę córkę Jana Lubowickiego, jako świadczą, roku 1665. akta ziemskie Drohickie, która była dóbr zwanych Lubowicz Byzie, i innych w ziemi Drohickiej leżących dziedziczką, ta mu zostawiła synów pięciu: Kazimierza, Grzegorza, Mateusza, Stefana, i Franciszka, jako dowodzą, roku 1692. akta grodzkie Brańskie; i córkę Teresę, Walentemu synowi Felicjana Wojnie z Wojnów Dąbrowki, dziedzicowi zaślubioną, co stwierdzają, roku 1691. 1699. 1729. akta grodzkie Brańskie. Z tych synów Jana Grzegorz z Doroty Lubowickiej narodzony, o którym wspominaj ą, roku 1692. 1715. 1729. akta grodzkie Brańskie, i roku 1706. akta grodzkie Nurskie, i roku 1716. 1719. akta grodzkie Drohickie, tenże Grzegorz ożeniwszy się z Ratyńską dóbr zwanych Ratyniec Mursze w ziemi Drohickiej leżących dziedziczką, na tychże dobrach osiadł, i z nią spłodził synów trzech: Wojciecha, Józefa, i Kazimierza, jako wzmiankują, r. 1744. akta grodzkie Drohickie. Z tych Kazimierz w tymże roku bezpotomnie umarł, a Wojciech i Józef, dobra Piętki Szeligi w ziemi Drohickiej leżące, tak swoje ojczyste dziedziczne, jako też po Kazimierzu racie swym rodzonym, bezpotomnie zmarłym spadłe, Łukaszowi synowi Stefana Olszewskiemu, bratu swemu stryjecznemu, na tychże dobrach dziedzicowi, wiecznemi czasy sprzedali, czego dowód okazują, roku 1744. akta grodzkie Brańskie, i roku 1745. akta grodzkie Drohickie. Od tegoż Wojciecha, pochodzi syn Norbert, co wyrażają, roku 1777. akta grodzkie Drohickie. Żona jego Justyna córka Antoniego Jezierskiego, o czym piszą, roku 1782. akra grodzkie Drohickie. Potomstwo ich Antonina Marianna dwóch imion, roku 1777. dnia 19. Października narodzona. Barbara roku 1784. dnia 30. Listopada, narodzona. Marcin roku 1786. dnia 13. Listopada narodzony, o czym zaświadczają, metryki kościoła Sterdyńskiego. Józef syn Grzegorza z Ratyńskiej spłodzony, a brat Wojciecha na Ratyńcu Murszach dziedzic, spłodził synów trzech: Antoniego, a Baltazara, i Mikołaja księdza świeckiego, jako dowodzą, roku 1790. akta grodzkie Drohickie. Z tych Baltazar ma żonę Konstancją, córkę Macieja Tchorznickiego z Marianny Wichowskiej spłodzoną, co wzmiankują, roku 1786 1788. akta grodzkie Drohickie, z której potomstwo Franciszka Tekla dwóch imion, roku 1781. dnia 14. Października narodzona, o czym dają świadectwo, metryki kościoła Suchożebrskiego. Walerian Damazy dwóch imion, roku 1782. dnia 22. Grudnia narodzony. Agnieszka roku 1785. dnia 12. Kwietnia narodzona, jako zaświadczają, metryki kościoła Zembrowskiego. Józef Andrzej dwóch imion, r. 17 - dnia 5. Marca, narodzony, co próbują, metryki kościoła Suchożebrskiego. [str. 97]

Stefan syn Jana z Doroty córki Jana Lubowickiego spłodzony, wnuk Antoniego, prawnuk Jerzego, praprawnuk Jana z Katarzyny córki Mikołaja Szeligi Piętki zrodzony, z Olszewa Rybałtów, na Piętkach Szeligach dziedzic, o nim wspominają, r. 1692. 1715. 1729. akta grodzkie Brańskie, i roku 1717. 1718. 1719. akta grodzkie Drohickie, który złączył się dożywotnie z Jadwigą córką Wojciecha Pułaskiego, o czym świadczą, r. 1712. 1721. 1731. akta grodzkie Brańskie, ta mu grodziła synów pięciu Łukasza, Jakuba, Wojciecha, Kazimierza, i Stanisława, jako dowodzą, roku 1738. i 1744. akta grodzkie Brańskie.

Łukasz syn pierwszy Stefana z Jadwigi córki Wojciecha Pułaskiego narodzony, wnuk Jana z Doroty córki Jana Lubowickiego, spłodzony, z Olszewa Rybałtów, na Piętkach Szeligach dziedzic, do substancji swojej dziedzicznej, na siebie z antecesorów należącej, części pewne na dobrach zwanych Piętki Szeligi leżące, od Wojciecha i Józefa synów Grzegorza, wnuków Jana, braci swych stryjecznych, wiecznym prawem przykupił, czego dowód zawierają, roku 1744. akta grodzkie Brańskie, tego Łukasza małżonka Barbara Gieszkowska, Jana Gieszkowskiego podczaszego Mozyrskie g o, herbu Rawicz, z Antoniny Paszkowskiej, herbu Zadora, po Kazimierzu Lewickim, herbu Rogata, wdowy, w powtórnem małżeństwie zrodzona córka, o czym świadczą, roku 1756. akta grodzkie Brańskie, ta mu powiła synów dwóch, Antoniego Justyna dwóch imion, Józefa Sylwestra Onufrego trzech imion, który w młodym wieku umarł, i córek trzy, pierwszą Annę, drugą Angelę, która w młodości lat swoich z tego świata zeszła, trzecią Mariannę.

Antoni Justyn dwóch imion, komornik ziemski ziemi Bielskiej, syn Łukasza z Barbary Gieszkowskiej spłodzony, z Olszewa Rybałtów, na Piętkach Szeligach w ziemi Drohickiej leżących, dziedzic, dobra Dębowo, Grabowczyk Łubino, Nowosady w para i Łubińskiej, i Majorowizna, czyli Kierznowek zwane, w parafii Brańskiej, ze wszystkimi przyległościami w województwie Podlaskiem, ziemi Bielskiej, w powiecie Brańskim leżące, od Józefa Kuczyńskiego, niegdy Kazimierza Kuczyńskiego podkomorzego ziemi Bielskiej, z Anną Narzymską wojewodzianką Pomorską, spłodzonego syna, wiecznym prawem nabył, czego dowodem, roku 1781. akta grodzkie Brańskie i ziemskie Bielskie. Tenże po razy kilka surogat sędzia ziemski ziemi Bielskiej, komisarzem bił w roku 1789. do wyciągnienia ofiary dziesiątego grosza z dóbr ziemskich dziedzicznych ziemi Bielskiej. Zawarł kontrakty ślubne w roku 1792. z Wiktorią Toczyską, Franciszka Toczyskiego, łowczego Derpskiego, herbu Abdank, z Krystyny Polkowskiej córki Antoniego Polkowskiego herbu Junosza i Antoniny Małęczyńskiej małżonków, spłodzoną córką, a Mateusza Toczyskiego i Urszuli Skibniewskiej małżonków wnuczką, ta mu powiła córek dwie, Józefę i Teklę.

Anna córka Łukasza z Barbary Gieszkowskiej spłodzona, Antoniego Just y na komornika ziemskiego ziemi Bielskiej siostra rodzona, Walentemu Rykaczowi Jabłońskiemu subdelegatowi grodzkiemu Brańskiemu, herbu Jasieńczyk, synowi Jakuba Rykacza Jabłońskiego z Ewą córką Tomasza, wnuczką Macieja Raciborskiego Kukiera zwanego, spłodzonemu, wnukowi Bazylego Rykacza [str. 98] Jabłońskiego, dóbr zwanych Racibory Stare, Racibory Nowe, i Gąssowka Skwarki, z przyległościami w ziemi Bielskiej leżących dziedzicowi zaślubiona, o czym świadczą, roku 1777. akta ziemskie Bielskie, który w roku 1785. bezpotomnie umarł.

Marianna córka Łukasza z Barbary Gieszkowskiej narodzona, Antoniego Justyna komornika ziemskiego ziemi Bielskiej, siostra rodzona, z Franciszkiem Grodzkim subdelegatem grodzkim Brańskim herbu Rola, synem Jana Grodzkiego wicesgerenta grodzkiego Brańskiego, dóbr zwanych Grodzkie Stare, i Nowe, Bruszewo, Kulesze Litwa i Litewka, w ziemi Bielskiej leżących, dożywotnie zmówiona, co opisują, roku 1789. akta grodzkie Brańskie. Potomstwo ich Michał, Szymon, Ignacy, i Anna, małoletnie.

Jakub syn drugi Stefana z Jadwigi Pułaskiej zrodzony z Olszewa Rybałtów, na Piętkach Szeligach dziedzic, o którym wzmiankują, roku 1738. akta grodzkie Brańskie, i roku 1744. akta grodzkie Drohickie, ten z Doroty Godlewskiej zostawił trzech synów: Antoniego, Karola, i Klemensa towarzysza kawalerii narodowej wojsk koronnych, o czym wspominają, roku 1790. akta grodzkie Brańskie, który to Klemens bezpotomnie umarł. Z tych Antoni sprzysiągł się dożywotnie z Małgorzatą córką Hippolita Wnorowskiego, jako zaświadczają, roku 1788. akta grodzkie Brańskie, tenże bezdzietnie umarł. Karol zaś ożenił się z Joanną córka Tadeusza Wyszyńskiego z Wyszonk Piechaczów dziedzica.

Wojciech trzeci syn Stefana z Jadwigi Pułaskiej spłodzony, z Olszewa Rybałtów, na Piętkach Szeligach dziedzic, o nim namieniają, roku 1738. akta grodzkie Brańskie, i roku 1744. akta grodzkie Drohickie, dwa razy śluby małżeńskie zawierał, najprzód z Niemyską, która mu zostawiła syna Grzegorza, i córkę Helenę" potem z Petronelą Łuniewską zrodził córek pięć: Teklę, Marcjannę, Konstancją, Mariannę, Rozalią, i syna jednego Józefa, roku 1779. dnia 25. Kwietnia narodzonego, jako zaświadczają, metryki kościoła Kuczyńskiego.

Kazimierz czwarty syn Stefana z Jadwigi Pulaskiej zrodzony, z Olszewa Rybałtów, na Piętkach Szeligach dziedzic, jako dowodzą, roku 1738. akta grodzkie Brańskie, i roku 1744. akta grodzkie Drohickie, który z województwa Podlaskiego przeniósł się na Białą Ruś, i tamże osiadł, gdzie potomstwo jego zostaje, Mateusz, Teodor, Gabriel, Marianna, i Krystyna, czego dowód okazują, roku 1766. wiadomości domowe.

Stanisław piąty syn Stefana z Jadwigi Pułaskiej narodzony, z Olszewa Rybałtów, na Piętkach Szeligach dziedzic, co dowodzą, roku 1738. akta grodzkie Brańskie, i roku 1744. akta grodzkie Drohickie, ten z województwa Podlaskiego przeniósł się do województwa Ruskiego, i osiadł w ziemi Przemyskiej, który złączył się dożywotnie z Teofilą Krzyszkowską, ta mu urodziła synów trzech, Sylwestra, Feliksa, Andrzeja, i córek cztery, Eleonorę, Ludwikę, Katarzynę, i Agnieszkę, o czym świadczą, roku 1776. wiadomości domowe. - To Wielądek.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: