Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Czarnecki herbu Prus 3tio (t. 3 s. 197-201)

Czarnecki herbu Prus 3tio. O tych ani Paprocki, a ni Okolski nie pisał: atoli widziałem ich z tym herbem. Jan biskup Kamieniecki, opat Czerwieński w roku 1660. lubomci ja mu wyżej herb Łodzia przywłaszczył. Wojciech Czarnecki w Poznańskiem, Kazimierz w Łęczyckiem, Stanisław w Sieradzkiem w roku 1697. Marcin stolnik Bracławski i Seweryn w Bracławskiem tegoż roku. Adam i Franciszek z Czernocina w Krakowskiem w roku 1705.

Duńczewski a z niego Wielądek tak obszernie o tej familii donoszą: Czarneccy herbu Prus 3tio, to jest: Na g ody z gwiazdą. Dwie są linie w Ruskim, na Wołyniu, i w Podolskim województwie Czarneckich znajdujących się, z tą tylko różnicą, iż pierwsi nie mają przydanej do herbu gwiazdy, drugim zaś w środku podkowy, gwiazda w błękitnym polu jest przydana. Najdawniejsi z Czarneckich bez gwiazdy herbu Prus 3tio. Piotr, Stefan i Jerzy rotmistrze i pułkownicy, w genealogii wyrażeni, bo dla rewolucji częstych i ogniów marsowych, me można w aktach z inwestygować przodków dawniejszych, częścią, iż od Szwedów są popalone, częścią iż do Rosyjskiego imperium są zabrane, części, iż włości Czarneckich, wszystkie są zrujnowane przez Tatarów i Chmielnickiego, do tego, iż razem Czarneckich dziewięciu pułkowników i rotmistrzów, z hetmanem Kalinowskim, (którzy wielkie komendy miewając, na wielu miejscach przedtem zwyciężali nieprzyjacielskie wojska) zginęło pod [str. 198] Batochowem, a ich skarbce nie wiedzieć gdzie się podziały, za Chmielnickiego inkursji i buntów Ukrainńskich, coraz więcej wzmagających się. Pomienionego Piotra, Stefana, i Jerzego żon, nie można wiedzieć, które były, jako też i tych Czarneckich, którzy nad Dnieprem zginęli pod Batochowem. Dopiero od pozostałego Stefana Czarneckiego, który po zabitym tamże ojcu swoim i stryjach, zostawał w opiece książęcia Bogusza Korotki, wiadoma jest dalsza procedencja. Albowiem tenże książę Bogusz Korotko, dawszy mu w małżeństwo wnuczkę swoją z księżniczki Zbaraskiej, ostatniej z domu Krasnosielskich urodzoną, skrewnił się z książęciem Korotkiem, Zbarawskiemi, i Korybutami Wiśniowieckiemi, z których Michał Korybut książę Wiśniowiecki był Królem Polskim.

Dopiero jakoby żyć poczęła rycerska familia od Stefana Czarneckiego z Krasnosielskiej, którego córka jedna za Władysławem na Bohatynie Chreptowiczem stolnikiem Kijowskim, w dom zacny dostała się. Druga córka wydana była za Aleksandra z Obodna Obodyńskiego. Trzecia córka za Juszkowskiego. Syn zaś pierwszy Stefana Czarneckiego, Jerzy złączony z Bajbuszową pisarzową ziemską Krzemieniecką, umarł bezpotomnie. Syn drugi Marcin był podkomorzym Bracławskim, który służąc pod komendą książęcia Dymitra Wiśniowieckiego wojewody Bełskiego i hetmana najprzód polnego koronnego, potem kasztelana Krakowskiego, w wielu okazjach dał dowody męstwa swego, i zwyciężył r. 1660. z tymże książęciem, za Juńczarychą i koło Chmielnika ze swymi pulkami, Kochowski pisze i Potocki: Ten tedy Marcin Czarnecki podkomorzy Bracławski ożenił się był z Anastazją Zaleską stolnikówną Bracławską. Tego Czarneckiego bracia inni, a synowie Stefana, byli Jan Czarnecki Karmelita, biskup Wołoski, i Wojciech Jezuita. Zostawił tenże Marcin z Anastazją Zaleską synów, Kazimierza pułkownika, Antoniego starostę Sienieckiego i sędziego ziemskiego Bracławskiego bezpotomnego. Marcina Seweryna pułkownika i regimentarza pod komendą hetmańską za Króla Jana Sobieskiego, który z Marianną Hulewiczowną spłodził trzech synów. Michała stolnika Wołyńskiego męża zasłużonego w województwie Podolskim, Wołyńskim i w Ukrainie, miał za sobą Johannę Kniehinińską chorążankę Kijowską, z których Jan był kasztelanem Halickim. Łaski statut fol. 83. Jak ó b był kanonikiem Łuckim i deputatem n a trybunał koronny, roku 1712. Drugi syn Marcina Czara podkomorzego Bracławskiego, Franciszek cześnik Wołyński pułkownik wojsk koronnych, starosta Rudzieński i Depułtycki mąż rozsądnego, wspaniałego, dobroczynnego, i każdemu umysłu. Żona pierwsza jego była z domu Jełowicka, ale primo, voto była za Wykowskim, drugą miał z Leduchowskich Zagurską, z tą się rozwiódł. Trzeci syn Marcina, Jan starosta Salnicki, który w młodym wieku, ale przez doskonałą industrią swoje, mający chorągiew, po kilka razy sztucznie Kozakowi Ukraińskich zwojował, za co wziął od Króla Augusta pomienione starostwo. Tegoż podkomorzego Bracławskiego, dwie córki zostały się, Anna Leduchowska i Izabela Korzeniowska łowczyna Bracławska.

Droga linia Czarneckich herbu Nagody, to jest Prus 3tio, z przydaniem gwiazdy w środku podkowy, lubo jest tejże procedencji [str. 199] od dawności swojej, jako Czarneccy bez gwiazdy; w późniejszych jednak czasach bierze swoją derywacją od Piotra Czarneckiego kasztelana Zawichostkiego, który z Marianną Grzegorzewską herbu Jasieńczyk spłodził dwóch synów, Andrzeja i Macieja, obadwa byli regimentarzami. Jędrzej Czarnecki, na wojnie Tureckiej zabity z Żołkiewskim pod Cecorą poległ, a Maciej wzięty w niewolą Turecką z Stanisławem Koniecpolskim hetmanem polnym, i Samuelem Koreckim książęciem, których stamtąd wykupił, książę Krzysztof Zbaraski, o czym Konstytucja 1624. Piasecki fol. 167. - Tenże Maciej wyszedłszy z niewoli pojął Annę Wierzbicką, (Duńczewski pisze że pojął Katarzynę Zgorską herbu Kotwicz) i spłodził z nią Mateusza który służył wojskowo razem z ojcem swoim Maciejem pod komendą Stefana Potockiego starosty Niżyńskiego syna hetmańskiego; przybywszy nad Żółte wody, tenże Maciej Czarnecki z wojskiem, pod czas sprzyjającej sobie nocy pogodnej, przy świecących gwiazdach, bijąc i zabierając nieprzyjaciela, wziął za to do herbu swojego Nagody gwiazdę, odtąd zażywać począł gwiazdy w podkowie, nad którą z dawna było półtora krzyża, co się stało w r., 1648. Kochowski climact. 1. fol. 30. Ten Maciej tamże nad Żółtymi wodami, zginął heroiczną śmiercią, a syn jego Mateusz powrócił do ojczyzny, gdzie w różnych potem bywając okazjach, za Króla Władysława 1V. i Jana Kazimierza, ożeniony z Marianną Węgierską, z Białostockiej urodzoną miał syna jednego dana, ten był rotmistrzem pancernym w wojsku W. 1f s. Lit. i z swoją komendą, wiele zwycięstw nad Tatarami i Kozakami po d Zbarażem otrzymał. - że Mateusz był synem Macieja Czarneckiego, probatur transakcją testamentową, in ipso hostico, bo w roku 1652. dnia 12. Stycznia zeznaną, przez którą znać daje Janowi i Jakubowi Czarneckim synom swoim, iż ojciec jego był Maciej Czarnecki a matka Anna z domu Wierzbicka. Ze w Sławeczkach pod Owłoczymem, Turzyskiem i Przewałami orda Tatarska, rozproszywszy wojska Polskie, zrabowała, zabrała i popaliła, nawet Mateuszowi Czarneckiemu wszystkie papiery do imienia Czarneckich, jemu i antecessorum służące.

Jan Czarnecki podstoli Zydaczewski rotmistrz chor. Lit. ten z Katarzyną Burczakowną ożenił się, że był synem Mateusza Czarneckiego probatur, najprzód wzwyż wyrażoną transakcją testamentową. 2do przywilejem Jana Kazimierza Króla, Janowi Czarneckiemu w raku 1668. dnia 11. Sierpnia w Warszawie danym, którym zaświadcza ten monarcha, iż Jan Czarnecki, w wielu okazjach przy wolności, ojczyźnie, i dostojeństwie królewskim, mężnie i odważnie siewał, a w oczach samego monarchy, heroiczną cnotę prezentował, nagradzając za jego wierne usługi, jemu i jego małżonce, wieś Zarzyce w województwie Mścisławskiem, tęż samą potwierdził, którą wprzód Mateusz i Marianna z Węgierskich Czarneccy posiadali. 3tio przywilejem Michała Króla Polskiego autentycznym, temuż Janowi Czarneckiemu w roku 1671. dnia 4. Lutego w Warszawie danym, na rotmistrzostwo chorągwi Lit. przez tegoż zaciągnione i utrzymywane: tenże przywilej zaświadcza, że nietylko fortuny swojej, ale i krwi własnej dla całości swej ojczyzny i dostojeństwa królewskiego, w wielu okazjach nie żałował. - Tenże Jan zostawił z Burczakowny syna Stefana który służył wojskowo pod [str. 200] komendą Sapiehy wojewody Wileńskiego hetmana W. Litewskiego, i będąc rotmistrzem wraz z tymże wodzem swoim, w wielu potyczkach mężnie potykał się z nieprzyjacielem. - Złączył się dożywotnie z Heleną Chmielewską herm Jastrzębiec i spłodził dwóch synów Władysława i Jana żeten Stefan był synem Jana podstolego Żydaczewskiego i Katarzyny z Burczaków małżonków, probatur prócz innych wielu dokumentów. 1mo manifestem w r. 1701. dnia 3. Marca w grodzie Łuckim, przez Jana Czarneckiego, przeciw Ks. Tomaszowi Czarneckiemu proboszczowi Wiśnickiemu i Hulewiczowskiemu, tudzież Stefanowi Czarneckiemu braci swoim rodzonym, z Jana i Helen Chmielewskiej Czarneckich spłodzonym, w którym fali się, i ci zabrawszy substancją ruchomą i nieruchomą, po zeszłym Aleksandrze Czarneckim, tak tych jako i manifestanta bracie rodzonym, części zastawnych, na Wujtoszczyznie, Goreczyznie i Zarzyczu, nieudzieliwszy porcji, spadkiem na nich równie przypadających, używają sami i wszystkie membrany pod siebie zagarnęli. Także w roku 1719. feria tertia post festum S. Francisci confessoris w sądach trybunalskich Lubelskie, między Stefanem i Ks. Tomaszem Czarneckiemi, a pozostałą i sukcesorami Krasickiego, kasztelana Chełmskiego zapadły dekret, którym nakazana kondescensja do rozpoznania na wzajem mianych pretensji. Z mocy tegoż dekretu 1720. roku feria secunda post festum purificationis. V. Mariae na gruncie dóbr Niesuchocisz zjazdowy akt. - Władysław syn Stefana osiadł w domu, drugi zaś syn Jan do wojska i ad Statum aplikował się. Dosłużył się w wojsku Litewskim porucznikostwa, potem został sędzią generalnym wojskowym, funkcji przy tym publicznych nie opuszczał. Za Augusta II. Króla wyprawiony do cudzych krajów z Palatinem Rhenu i Moguncji, potem kilkanaście razy z województw różnych był posłem na sejmach, przez które zasługi, August III. Król Polski wezwał go do senatu, konferując mu kasztelanią Wizką., a potem kasztelanią Bracławską. tym czasie zaczęli wpadać Tatarowie w kraj Polski i grozić ruiną: August III. Król, wyznaczył z Tatarami komisją na zaspokojenie, do której nominował kasztelana Kamienieckiego, i r.. a Czarneckiego kasztelana Bracławskiego, który swoim kosztem tę komisją odprawił, i pomyślnie dla kraju zakończył, za którą publiczną usługę, zaraz odebrał order Orła białego, deklaracją pierwszego województwa wakującego otrzymał, od tegoż Augu sta III. Króla. O czym później konstytucja zapewnia. - że ten Jan był synem Stefana i Heleny z Chmielewskich Czarneckich, Probatur, prócz licznych innych transakcji: 1mo. Metryka z akt kościelnych parafii Wiśniewskiej w roju 1700. dnia 1 Stycznia wyjętą. 2do. Roboracja kontraktu o połowę Kośnicz dziedziczną, między Januszewskiemi, a Stefanem ojcem i Janem synem Czarneckiemi, w grodzie Łuckim roku 1722. dnia 15. Kwietnia zeznaną.

Drugi syn Stefana, a brat Jana rodzony Władysław Czarnecki sterilis probatur 1742. roku dnia 4. Kwietnia w rodzie Łu-ckim, oblata działu wsi Koźlenicz, między Janem i Władysławem Czarneckiemi po Stefanie ojcu spadłej i innych rzeczy.

Wzwyż wspomniany Jan Antoni Czarnecki kasztelan Bracławski był dwużenny, primo voto z Zuzanną z Odrowążów [str. 201] Siemaszkowną, spłodził dwóch synów: Józefa starostę Karliskiego orderu Stanisława kawalera, i Karola pułkownika Oszmiańskiego. Józef Czarnecki starosta Karoliński ten był trinubis. Secundo voto z księżniczką Czetwertyńską spłodził dwóch synów, Jana rotmistrza kawalerii narodowej, który z Lipską starościanką Jabłonowską ożeniony, drugiego Feliksa: 3tio voto z Rościszewską zostawił potomstwo; Karol Czarnecki pułkownik Oszmiański, który z Poniatowskiej w Litwie, spłodził córkę jedną. Córki tegoż Jana Antoniego Czarneckiego kasztelana Bracławskiego z Siemiaszkowny spłodzone cztery: 1. Katarzyna która Imo voto z Mogilnickim miała syna Ignacego Mogilnickiego sterilem, 2do voto z N. Stugockim chorążym Chełmskim, Zuzannę która była za Wereszczyńskim chorążym Krasnostawskim. 2. Zofia dwu ślubna Imo voto z N. Kamińskim. 2do voto z N. Głogowskim starostą Chruszliniewskim, z którym było potomstwo trzech synów, Franciszek Salezy, Adam i Józef, i córka Helena Głogowska. 3. Helena, 4. Johanna Czarneckie obydwie zakonnice u PP. wizytek w Lublinie.

Tenże Jan Antoni Czarnecki kasztelan Bracławski drugim związkiem wszedł w śluby małżeńskie, z Felicjanę Czosnowską, Antoniego Czosnowskiego herbu Kolumna kasztelana Wyszogrodzkiego córką, z tą zostawił potomstwo córek dwie: pierwszą Helenę N. Ostrowskiego podkomorzego Bracławskiego małżonkę, od których syn Jan Ostrowski i Tekla córka. Drugą Annę, a w zakonie Eufemią Benedyktynkę w Sandomierzu, i synów pięciu, 1. Ignacego, 2. Floriana, 3. Antoniego, 4. Franciszka Władysława, 5. Kaspra kapucyna.

1. Ignacy Czarnecki rotmistrz kawalerii narodowej, orderu Ś. Stanisława kawaler, ten ożeniony z N. Urbańską.

2. Florian z N. Zagórską podkomorzanką Łucką, spłodził synów trzech: Józefa, dana i Eustachego, i córkę Teklę.

3. Antoni Czarnecki krajczy koronny, orderów Orła białego i Ś. Stanisława kawaler, ten z Barbarą z Kwileckich Kęszycką wojewodzianką Poznańską, zostawia synów Antoniego, Marcelego i Konstancją córkę.

4. Franciszek Władysław dwóch imion, Czarnecki chorąży wielki W. Ks. Lit. orderów Orła białego i S. Stanisława kawaler, ten wszedł w śluby małżeńskie, z Anielą Korzeniewską kasztelanką Zakroczymską, z którą ma syna jednego Jana, i -córkę małoletnią.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: