Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Bystram herbu Tarnawa (t. 2 s. 379-380)

Bystram herbu Tarnawa. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisał. W Prusiech ta familia znaczna, a podobno nie dawno od Stryjeńskich Tarnawczyków oddzielona. Ze się Tarnawą pieczętują, znać to z wielu miejsc, osobliwie jednak w Peplinie, kędy Gabrielowi Bystramowi profesowi tegoż konwentu, już koadiutorem na opactwo Peplińskie destynowanemu zmarłemu w r. 16419. herb Tarnawę na mar murze grobowym wyryto. MS. Konopatsc. herb im Prus przyznaje, ale się pomylił. To jednak pewna co dalej pisze; ze gdy w Michałowskiej ziemi dóbr Zajączkowi nabyli od nich Zajączkowskiemi zwać ich poczęto: w której też ziemi tak długi czas sędziami byli, że tenże urząd zdał się być dziedzicznym w tym domu. Krzysztof marszałek książęcia Kurlandzkiego Gwilhelma w roku 1597. in MS. Petricovien. Bystram z Barbary Kostczanki wojewodzianki Chełmińskiej, zostawił trzech synów, doba, Hieronima, i Krzysztofa. Z tych Job Bystram z Bażyńskiej spłodził dwóch synów, Krzysztofa i Jerzego. Krzysztof był sędzią Michałowskim, sprzysiągł się był z Lichtianowną, której też rodzoną siostrę, miał drugi brat rodzony Jerzy za żonę, obadwa zostawili z nich potomstwo. Hieronimowi Rychnowska małżonka, Krzysztofowi Sokołowska z Bażeńskiej urodzona w potomstwie nieupośledzione. Od tych poszli Michał kanonik Warmiński benefactor kolegium naszego Bronzberskiego. Krzysztof sędzia Tczewski, którego z Wiesiołowskiej Barbary, siostry Jana kasztelana [str. 380] Elbląskiego, córka Eufrozyna dostała się w małżeństwo Stanisławowi Brantowi herbu Pochodnia: była i druga Dorota. Synów także jego pięciu, Lenard sędzia ziemski Tczewski, Balcer, Bogusław, Władysław, Ignacy. Maciej Bystram biskup Argiweński, sufragan Chełmiński i archidiakon umarł w roku 1675. z sejmu komisarz na oddanie kościoła Pannom zakonnym w Toruniu, który im była złość heretycka wydarła Constit. 1667. fol. 39. Mikołaj Maciej poseł na sejm w roku 1697. i deputat z województwa Chełmińskiego, podpisał Pacta Conventa Augusta II. Remigian Ludwik najprzód chorąży Chełmiński, starosta Sobowicki i Radzyński, potem podkomorzy Pomorski, poseł nie raz na sejm, na trybunały deputat, wszędzie samą słuszność sobie za cel stawiał. Gdy zamek Sobowicki pogorzał, lubo mu w nim na sto tysięcy spłonęło, przecież tę szkodę wspaniałym zniósł animuszem. Do Ś. Ksawerego Indyjskiego apostoła był osobliwiej nabożny, którego zwykł był swoim podskarbim nazywać: na nasze kolegium Gdańskie dobroczynny. Wziął w małżeństwo Mariannę Szydłowską kasztelankę Sierpską. Jan Bystram cześnik Bracławski, podwojewodzy Pomorski licznym potomstwem od Pana Boga udarowany. Ma za sobą Stanisławską. Stanisław z Rudlina sędzia kapturowy.

Andrzej Bystram 1697. poseł z województwa Chełmińskiego na elekcją Augusta II. Króla. Wacław podkomorzy Pomorski koło 1763 roku. Władysław Bystram sądowy Mirachowski poseł na sejm 1768. roku z województwa Chełmińskiego. - Wielądek.

Siostra Bystrama podkomorzego Pomorskiego była za Gąsiorowskim dziedzicem w Warmii wsi Lezayn, z tej córka wydana za Hatyńskiego. Syn tego Bystroma podkomorzego pojął Konarską z Stanisławskiej urodzoną dziedziczkę w Warmii dóbr Moldytki, umarł bezdzietny. - Przypisy Krasickiego.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: