Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Kadłubowski herbu Drzewica (t. 5 s. 4-7)

Kadłubowski herbu Drzewica. Paprocki i Okolski o nich nie pisał, ale mam ustną o nich relacją.

Wielądek w herbarzu Tomie V. taką umieszcza wiadomość urzędownie wyjętą z aktów ziemskich Bielskich, o imieniu i przypadku szlachty Kadłubowskich roku 1591. Feria Zda post dominicam Conductus Pascha. "Ad Officium praesens terrae Bielscensis venientes personaliter nobilis Ambrosius Kossowski et Franciscus Niwiński de Kadłubowka bonis, obtulerunt literas sacrae Regiae majestatis vulgo nuncupatas: Vidimus ex actis Cancellariae sacrae Regiae majestatis magni Ducatus Lithvaniae ad mandatum Regiae majestatis, extraditas ipsis nobilibus de Kadłubowka haeredibus, ad nobilitatis libertatem cum caeteris nobilibus Bielscensibus servientes, per serenissimum Principem Sigismundum Augustum Regem Poloniae clementer concessas, sigillo magni Ducatus Lithvaniae majoris cancellariae sigillatas, et magnifici Leonis Sapieha magni Ducatus Lithvaniae cancellarii subscriptas, salvas, integras, et omni suspicionis nota carentes, quas ob aliquem eventum et calum infortunatum petierunt, in propria acta ingrossari admitti, quorum justae petitioni praesens officium annuendo, easdem literas in acta induci permisit, quorum literarum tenor sequitur talis, ab initio et fine idiomate Ruthenico, et in medio latino idiomate scriptae."

Zygmunt trzeci Król Polski W. Ks. Lit. Ruski, Pruski, Żmudzki, Mazowiecki, Inflancki, Królestwa Szwedzkiego dziedzic i przyszły Król.

Oznajmujemy tym naszym listem; Bili nam czołem ziemianie nasze powiatu Brańskiego Dziedzice z Kadłubowki Ambroży i Jakub Kadłubowscy, i powiedzieli przed nami, iż z dopuszczenia Boże go, dom ich ze wszystką majętnością zgorzał, przy którym pogorzeniu i list, który im Kadłubowskim dan był od przodka naszego sławnej pamięci Króla Jmci Zygmunta Augusta na szlachectwo, na on czas zgorzał, i prosili nas hospodara, abyśmy Vidimus z ksiąg kancelarii naszej W. Ks. Lit. z tego przywileju wydać kazali; a tak my hospodar, widząc w tym prośbę ich być słuszną, a tego przywileju w księgach naszych [str. 5] kancellaryjskich doiskatysia kazawszy, ten nasz list Vidimus nazwany w pisaczechmy kazali, który słowo do słowa tak się ma

Sigismundus Augustus Dei gratia Rex Poloniae magnus Dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae etc. etc. "Dominus. Palam omnibus manifestumque facimus, quod cum quisque jure suo gaudeat, atque ex aequo in eodem retineri, neque a quovis indirecte abstrahi debeat, nos visis literis nobilium haeredum de Kadłubowka, quibus illos ex antiq uo ad libertatem nobilitatis ferendasque, cum caeteris nobilibus Bielscensibus bellicas expeditiones pertinere, atque ad obsequia censurasque cmetonicas nunquam adstrictos esse, manifeste ostensum est, providentesque ne inferiores indigne aliquando subjugentnr a potentioribus opprimanturque approbandum, confrmandumque eandem dictis de Kadłubowka nobilibus eorumque successoribus libertatern, neque ad cmetonale jugum intricandum esse duximus, prout per praesentes approbamus, ratificamusque illos in eadem libertate retinentes, ac per etuo et in aevum ab omnibus retineri conservarique volentes, nimirum, ut ab omnibus censuris cmetonicis liberi, nobilitatis libertate gaudeant, atque ad pubłicas solum expeditiones ferendas, caeteraque ad nobilitatem nostram Biełscensem onera pertinere adstricti sint; Quod ad omnium quorum interest., in primis vero Capitaneorum caeterorumque in terra Bielscen. Tenutariorum, ac quorumvis magistratuum, notitiam deductum iri volumus, mandantes, ut dictos de Kadłubowka haeredes in eadem libertate nobilitatis pacifice et irrevocabiliter conservent, coraservarique ab omnibus curent, faciantque neque ad dicta obsequia, censurasque cmetonicas cogant, praeter quae ad nobilitatem nostram Bielscenpertinent, ferant. Harum testimonialium litterarum sigillum nostrum est subimpressum. Datum Bielsko die vigesima quarta mensis Junii, anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, Regni vero nostri trigesimo quinto."

U tego listu podpis Króla Jmci Zygmunta Augusta, a dla lepszej świadomości i pewności tej rzeczy, ten list nazwan Vidimus. Z ksiąg naszych kancellaryjskich pomienionym Kadłubowskim pod pieczęcią naszą hospodarską jest wydany. Pisan w Warszawie Leta Bożego narodzenia, millesimo, qumgentesimo, nonagesimo primo. Miesiąca Stycznia dwudziestego dnia.

Lew Sapieha Kanclerz W. W. B i. Lit. (L. S.)

Christophorus Brzozowski Notar. Ter. Bielscen. (L. S.)

Corr. Dzierżek.

Joannes Casimirus Dei gratia Rex Poloniae magnus Dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensiae, Czernichoviaeque, nec non Svecorum, Gottorum Vandalorumque haereditarius Rex.

Magnifico Bogusłao Radziwiłł Duci in Birże, Dubinki, palatino Połocen. Exercitus regni gmerali Stabuli M. D. Lit. praefecto, Capitaneo nostro Branscen. nobis dilecto aut in absentia suae sinceritatis of ficio Castrensi Branscensi etc.

Magnifice sincere nobis dilecte, expositum idque authmticis docu mentis nobis est deductum, et ex parte nobil" Matthiae, [str. 6] Georgii 1), Seraphini, Laurentini. Martini, Jacobi, Felicis, Gaspari, nec non Annae olim Matthiae filiae, Mariannae olim Simonis filiae, aliorumque Kadłubowskich cohaeredum et comparticipum bonorum Villae Kadłubowka Districtus Branscensis, multas in dies sibi violentias, ang ar izationes et damna per generosum Joannem Casimirum Łuba vice-capitaneum Branscensem, nec non nobilem Stanislaum Radziszewski famulum ipsius inferri, apertasque ipsis inimicitias in vitae eorum discrimen denunciare, ita ut de vita sua non sint secuti, quod nos paci publicae et legibus Regni contrarium esse existimantes, providendo securitati eorum in personis, rebus, vita, bonisque ipsorum, ne amplius a praefato vice-capitaneo castrensi Branscensi, ipsius submissis et subordinatis personis, violenti modo opprimantur, sed ex legum praescripto, partes jure se experiantur, eisdem vadium nostrum, respectu, cujuslibet illorum personae, sex millium Florenorum Polonicalium a vi et potentia ejusdem vice-capitanei castren. Branscen. et ipsius subordinatarum personarum, interponendum esse duximus, uti guidem praesentibus hisce literis nostris certificantes, quod si aliqua partiom hoc ipsum vadium tam per se, quam per famulos ar, submissas subordinatasque personas.... 2) illius mediatas Fisco nostro, alterum vero illud.... 3) exigendum sit. Ne vero ex vadio et hisce literis nostris securitatis causa ipsis datis.... 4) Joannes Casimirus Łuba vice-capitaneus castren. Branscen. praetendat.... 5) Curet illud sinceritas vestra in acta sua castren. Branscensia inscribi, et per generalem terrestrem in domum ejusdem vice-capitanei Branscen. deferri et deduci mandet, factura id ipsum sinceritas vestra pro gratia nostra et sui debito. Dat. Varsaviae die IV. Mensis Augusti Anno Domini MDCLIV. Regnorum Poloniae VII. Sveciae vero VIII.

Ad Mandatum Sae Regiae Majestatis.

(Locus Sigilli Regii.)

NB. Imię i nazwisko kanclerza zatarte, i częścią wydarte i t. d.

Bogusław Radziwiłł książę na Birżach, Dubinkach, Słucku i Kopylu, koniuszy W. Ks. Lit. generał gwardii J. K. Mci Brański, Barski, Poszerwintski starosta.

Wszystkim w obec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy. Mając sobie z łaski J. K. Mci po zejściu z tego świata Jmć Pana Franciszka, Jana Leszniewskiego starosty Brańskiego, konferowane starostwo Brańskie, przeglądając się w prawach i przywilejach starostwa tego, tudzież przysłuchawszy się i zrozumiawszy z ichmościów panów obywateli ziemi Bielskiej, iż urodzeni Kadłubowscy na włokach siedmiu we wsi Kadłubowce mieszkający, nie wiedzieć quo fato przez antecesorów moich, mimo praw i wolności ich, do robót, płacenia czynszów, i innych nieprzystojnych powinności pociągani, a zatem nobilitate privati byli, tedy visa hac ipsorum calamitate, informowawszy się z przywilejów ich onym przez świętej pamięci Królów Polskich, osobliwie Króla

1) Ten Jerzy jest pradziadem J. Ks. Michała Drzewicy Kadłubowskiego scholastyka prałata katedralnego Inflant. oficjała Grodzieńskiego, proboszcza Białostockiego.

2) Zatarto. -

3) Zatarto. -

4) Zatarto. -

5) Zatarto. [str. 7] Augusta jeszcze przed unią W. Ks. Lit. z koroną nadanych, którymi z przodków i potomków ich równemi być z innymi ziemiany i szlachtą Podlaską uznawa, i od wszelkich ciężarów, aby wolnemi zostali, deklaruje; a do tego, iż według przywileju Podlaskiego incorporationis, równo z inną szlachtą Podlaską na unią przysięgali, i potem przez następujących Królów, jako to, Stefana i Zygmunta trzeciego, przy tychże wolnościach szlacheckich są zachowani, inhaerendo tymże prawom przez ich produkowanym, onych przy nich zostawuję, od wszelkich robót, czynszów i powinności uwalniam; A że grunty swoje zaprzedali obcym ludziom ci, którzy powychodzili stamtąd, tedy za powróceniem onych okupować i do swego przychodzić pozwalam. - Ażeby tym skuteczniej do swojej szlacheckiej przyjść mogli prerogatywy, jako starożytne) szlachcie na sejmach i sejmikach Rzeczypospolitej, kiedy się o to starać będą, pomoc im do tego pro posse obiecuję. Dat. w Brańsku dnia 8. Maja r. 1653.

(L. S.)

Bogusław Radziwiłł

Starosta Brański.

Takowa gwałtownego ucisku natarczywość przez starostów Brańskich i ich namiestników wsi Kadłubce aż do rozpaczy dojmująca, przymusiła wielu imieniem Kadłubowskich do opuszczenia i wyprzedania swoich dziedzicznych kawałków, i rozprószyła ich po różnych województwach i powiatach, z których los fortuny jednych na wysoki stopień majątku i urzędów wyniósł, drugim nic me zostawił więcej nad wspaniałość duszy tej, która blask fortuny sądzi być przypadkiem, a cnotę i urodzenie z opatrzności Boskie, per abusum nobilitatis do tych czas nie splamione, rzeczą istotną. Aż tandem w r. 1654. za Króla Jana Kazimierza, nastąpiła konstytucja, w ten sposób: Za prośbą posłów ziemskich województwa Podlaskiego, a zgodą wszech stanów jednostajną, authoritate Conventus praesentis, stosując się w tym do przywilejów przodka naszego świętej pamięci Króla Augusta, Kadłubowskich we wsi Kadłubowce w powiecie Brańskim mieszkających, do prerogatyw i ozdób stanu szlacheckiego przypuszczamy i onych potomków z szlachtą starożytną porównywamy, i do ziemie Bielskie, a do grodzkiej jurysdykcji Brańskiej onych z dobrami ich wsią Kadłubowką, inkorporujemy i t. d. w konstytucjach, fol. 18.

Z tegoż domu żyjący w tym czasie mąż zacny Michał Drzewica Kadłubowski scholastyk, prałat katedralny Inflancki i oficjał Grodzieński, proboszcz Białostocki, kawaler orderu S. Stanisława. -


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: